Antidoping - Seznam zakázaných látek a metod 2012


WADA publikovala kompletní Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2012. Pro usnadnění přikládáme Souhrn hlavních změn oproti roku 2011.Zároveň se můžete seznámit s Monitorovacím programem 2012.

Velké množství léků používaných při léčbě běžných nemocí obsahují zakázané substance. Je proto důležité, aby každý sportovec měl přehled o zakázaných látkách a metodách, protože i ve sportovním prostředí platí staré známé: Neznalost neomlouvá.

 

Seznam zakázaných látek pro rok 2012 

Souhrn hlavních změn oproti roku 2011 a vysvětlivky

ÚVOD

Členové antidopingového společenství by si měli uvědomit, že byla, po zvážení, věnována pečlivá pozornost všem rozumným komentářům, zaslaným k návrhu Seznamu 2012. Konstatuje se, že ne všechny připomínky byly přijaty a zapracovány do Seznamu 2012, ale jak je vysvětleno níže, změny návrhu byly provedeny z důvodu příspěvků a podání mnoha našich kolegů.

 

POZNÁMKA NA ÚVOD 

Na vysvětlenou: prohlášení o Specifických látkách nyní zahrnuje odkaz na Světový antidopingový kodex.

 

 

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)


ZAKÁZANÉ LÁTKY

 

S0. Neschválené látky

 

• Skupina S0 byla přesunuta do části "zakázané látky", aby bylo jasné, že neobsahuje "metody"

 

• "tj." bylo nahrazeno výrazem "např." a další příklady byly přidány.

 

Tato část byla přemístěna pod název Zakázané látky s cílem objasnit, že oblast působnosti tohoto ustanovení se vztahuje pouze na látky, a ne metody.

Aby se rozšířila oblast působnosti této kapitoly, zkratka "tj." je nahrazena výrazem "např." včetně  dalších příkladů, které přibyly k objasnění látek, na které se vztahuje. Látky obsažené v S0 jsou považovány za Specifické.

Zdůrazňuje se, že pokud syntetická droga („designer drug“) nebo jiná neschválené látka splňuje kriteria některé z kategorií S1-S9 (např. "podobnou chemickou strukturou a/nebo biologickými účinky"), pak se má za to, že jsou zahrnuty do této skupiny. Zařazení do skupiny S0 přichází v úvahu až poté, co všechny ostatní skupiny jsou považovány za nevyhovující.
Zpravidla je tzv. „designer drug“ definována jako syntetická analogie zákonem omezené nebo zakázané drogy, zkonstruované tak, aby obešla protidrogové zákony

S1. anabolické látky

• IUPAC název bolandiolu (estr-4-en-3β, 17β-diol) je nyní součástí S1.a.

• metabolity DHEA (7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA a 7-keto-DHEA) byly přidány do S1.b a bylo upřesněno,    že   endogenní   metabolity    se   nacházejí   nyní   „na  otevřeném seznamu“.   Seznam endogenních AAS zůstane zavřený.

Název INN se použije, pokud existuje, IUPAC názvosloví se  využije též pro upřesnění v případě potřeby; obecné názvy budou uvedeny, kde to bude považováno za užitečné

 

S2. Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky

S odkazem na Souhrn hlavních změn a připomínek k Seznamu pro rok 2011, byly ze Seznamu odstraněny preparáty získané (odvozené) z krevních destiček (PRP) po zvážení nedostatku důkazů o použití těchto metod za účelem zvyšování výkonu, i když tyto přípravky obsahují růstové faktory. Přes přítomnost některých růstových faktorů, aktuální studie o PRP neprokazují žádný potenciál pro zlepšení výkonu mimo rámec terapeutického účinku. Všimněte si, že jednotlivé růstové faktory jsou stále zakázány, pokud jsou podávány samostatně jako čisté látky, jak je popsáno v S.2.5.

 

S3. Beta2-agonisté:

• Formoterol   používaný   inhalačně  až  do  maximální  denní  terapeutické  dávky  36 mikrogramů je zahrnut  jako  výjimka  mezi  zakázanými  beta-2-agonisty.  Objeví-li   se  v  moči  více  než   30 ng/ml formoterolu,  bude   to považováno   za   Pozitivní   laboratorní   nález,  pokud   Sportovec  neprokáže prostřednictvím   kontrolované   farmakokinetické   studie,   že  neobvyklý  výsledek  vznikl následkem určeného inhalačního použití.

S ohledem na poslední výsledky výzkumu a poznatky členů sportovního Společenství, inhalační formoterol v terapeutických dávkách již není zakázán. Přetrvává přesvědčení o zvyšování výkonnosti pomocí účinků beta-2-agonistů, pokud jsou užívány systémově a/nebo ve velkých množstvích. Seznam zakazuje podávání všech beta-2-agonistů kromě salbutamolu (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin), formoterolu (v dávce maximálně 36 mikrogramů za 24 hodin) a salmeterolu, pokud jsou užívány inhalačně. Močové limity platí pro  salbutamol a formoterol, pokračují výzkumy na stanovení prahové hodnoty pro ostatní beta-2-agonisty. V případě, že zdravotní stav vyžaduje vyšší dávku než je uvedeno výše, pak by měla být předložena žádost o terapeutickou výjimku (případně nouzová).  
WADA se i nadále zaměří na problém  beta-2-agonistů tak, aby se zabránilo a zakázalo podávání velkých dávek a byla usnadněna  péče a léčba sportovců astmatiků. Průběžné sledování užívání těchto léků bude i nadále prioritou, předpokládá se však, že může dojít k dalším změnám ve způsobu, jak na tyto látky bude v budoucnosti nahlíženo.

 

S4. Hormonové a metabolické modulátory

• Název byl změněn z "Antagonisté a modulátory hormonů" na "hormonové a metabolické modulátory", aby poukázal na  přidání nového odstavce.


• receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists/ (např. GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR) byly přesunuty do skupiny S4 jako látky, které ovlivňují buněčný metabolismus.

 

S5. Diuretika a ostatní maskovací látky

• Felypressin používaný v zubní anestézii byl přidán jako výjimka ze zakázaných látek, které mají podobný účinek na desmopresin

Glycerol je zakázán jako  plazmaexpander, jehož je zapotřebí daleko více, než se běžně vyskytuje v potravinách a toaletních potřebách.

ZAKÁZANÉ METODY

 

M2. Chemická a fyzikální manipulace

• Cévkování bylo odstraněno z příkladů

• Objem a četnost nitrožilních infuzí a/nebo injekcí byly ujasněny na více než 50 ml za 6 hodin.

• Skupina M2.3 byla přeformulována kvůli srozumitelnosti

M2.1: cévkování je i nadále zakázáno, pokud bude použito k manipulaci nebo k pokusu o podvod s integritou vzorku nebo při odběru. Je známo, že cévkování může být nezbytné pro lékařské účely.


M2.2: Je třeba upozornit na skutečnost, že lékařské aktualizované informace jsou uvedeny na webových stránkách WADA  (http://www.wada-ama.org/Documents/Science_Medicine/Medical_info_to_support_TUECs/WADA_Medical_info_IV_infusions_3.0_EN.pdf) pro podporu rozhodování Komisí pro terapeutické výjimky při  nitrožilních infúzích

 Pro názornost je limit pro objem a četnost nitrožilních infúzí/injekcí uveden v seznamu.

M2.3: Aby se vyloučila možnost záměny s M2.2, termín "reinfúze" byl změněn na "navrácení" s cílem stanovit, že jakékoli množství znovupodávané (navrácené) krve je zakázané. Zákaz "postupného odběru, manipulace a opětovného navrácení jakéhokoli množství krve" není určen k zabránění plazmaferézy, specializované formě dárcovství krve a podobným procesům, které často provádí občansky smýšlející sportovci a nepředstavuje opětovné podání povšechné  krve; spíše se specificky zaměřuje na proces, ve kterém je Sportovci krev odebrána, upravená nebo manipulována, a pak znovu aplikována.

 U dialýzovaných pacientů, jako součást jejich léčby chronického onemocnění ledvin, bude vyžadována  terapeutická výjimka pro tyto postupy (a látky, které se často používají k léčbě těchto onemocnění).

M3. Genový doping

• K upřesnění definice Genového dopingu, byly příklady v sekci M3.3 (2011) přeřazeny do skupiny S4.5.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

S6.Stimulancia

• Byla upřesněna poznámka k adrenalinu s ohledem na jeho použití.

Připomíná se, že Stimulancia mohou být dostupná pod různými názvy, např. "methylhexanamin" je někdy prezentován jako dimethylamylamin, pentylamin, geranamin, Forthane, 2 - amino-4-metylhexan, extrakt z kořene pelargonie nebo olej z pelargónie

S9. Glukokortikosteroidy

Tato skupina zůstává nezměněna oproti Seznamu 2011, pokud se jedná o zakázané způsoby podávání glukokortikoidů. Dohled nad používáním těchto látek pokračuje a současně tak práce na stanovení prahových hodnot pro odhalování těchto látek a řízení výsledků. Je třeba předpokládat, že v budoucnu dojde k dalším změnám v této oblasti. Odkazy na "Prohlášení o použití" a „Terapeutické výjimky“ byly odstraněny v roce 2011.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. Alkohol

• Na žádost FIQ není již alkohol dále považován za zakázaný při kuželkách a bowlingu

P2. Beta-blokátory

• Boby a skeleton (FIBT), curling (WCF), moderní pětiboj (UIPM), motocyklový sport (FIM), jachting (ISAF), zápas (FILA) se již dále nevyskytují na seznamu sportů, kde jsou beta-blokátory zakázány.

WADA  přehodnocuje zákaz beta-blokátorů v určitých sportech v součinnosti s příslušnými federacemi a dalšími zúčastněnými stranami. To vedlo k odstranění 6 sportů z této skupiny.

 

MONITOROVACÍ PROGRAM 

• Aby bylo možné odhalit případné způsoby zneužívání, bylo do Monitorovacího programu přidáno následující:
• Při Soutěži: nikotin, hydrokodon, tramadol.

• Mimo soutěž: glukokortikoidy.

PŘÍLOHY:

Monitorovaci_program_2012.doc (ZDE)

Seznam pro rok 2012_WADA.doc (ZDE)

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací