Změny řádů ČBA pro rok 2021

Ondřej Rypar, 15.03. 2021 Aktuality

VV ČBA 18.2.2021schválil Soutěžní řády na rok 2021 a jeho jednotlivé přílohy, které připravila legislativní komise. Proto jsme pro Vás připravili přehled změn jednotlivých řádů.

 Soutžní řád 2021

 • Nový paragraf § 4.6 Nedohraná soutěž, jak se určuje vítěz soutěží a turnajů, pokud se soutěž (turnaj) nedohraje.
  • §§ 4.6.1 Vítěz soutěže
  • §§ 4.6.2 Postupující do evropských pohárů
  • §§ 4.6.3 Účast v soutěžích v příští sezóně
 • Změna paragrafu § 5.1 Pořadatel utkání
  • Úprava definice pořadatele
  • Doplněna pořadatelská služba
 • Oprava paragrafu § 5.9 Bezpečnost
  • Slovo zadák nahrazen slovem chytač (opraveno i v dalších paragrafech)
 • Oprava § 5.10 Pálky
  • Povolen kompozit a dřevo u kategorií U7-U
 • Doplnění paragrafu § 7.1 Rozhodčí
  • Definováno kdo hradí odměnu rozhodčím
 • Doplnění paragrafu § 7.2 Technický komisař
  • Definováno kdo hradí odměnu TK
 • Doplnění paragrafu $ 7.3 Zapisovatel
  • Upřesnění definice nominací u dlouhodobých soutěží
  • Upřesnění nominace zapisovatele u turnajových soutěží a doplnění informace o  odměně zapisovatel
 • Doplnění Kapitola 9 Odlišnosti pravidel
  • Doplněn paragraf Rozměry hřiště u kategorie U13, U11 a U10 o větu „Hřiště je u homerunu zakončeno plotem.“
  • Upřesněn paragraf Rozměry hřiště u kategorie U11 a U10: Šířka zámezí (domácí meta - backstop, pomezní čára - plot) je nejméně 25 stop (7.62m) a nejvýše 35 stop (10.67m).
  • Upřesněn paragraf Rozměry hřiště u kategorie U10: Ve vnitřním poli je vyznačena kruhová výseč foul-ballu s poloměrem 7m od vrcholu domácí mety.
  • Upřesněn paragraf Rozměry hřiště u kategorie U8
   • Zrušena věta: Rozměry hřiště jsou stejné jako ve variantě Coach-pitch. Nevyznačuje se území pálkaře ani zadáka.
   • Doplněna věta: Rozměry hřiště jsou stejné jako ve variantě Coach-pitch. Území pálkaře a chytače se ovšem vyznačují vzhledem ke stativu, nikoli k domácí metě.
  • Upřesněn paragraf Rozměry hřiště u kategorie U7
   • Zrušena věta: Nevyznačuje se území pálkaře ani zadáka.
   • Upravena věta: Ve vnitřním poli je vyznačena kruhová výseč foul-ballu s poloměrem 7m od vrcholu domácí mety.
   • Doplněna věta: Území pálkaře je stejné jako u varianty T-ball, území chytače se nevyznačuje.
 • Doplnění Kapitola 10 Omezení nadhozů
  • Upravena věta paragrafu § 10.1 Úvodní ustanovení: Počet nadhozů eviduje zapisovatel utkání a na vyžádání je sděluje manažerům družstev. Za dodržení omezení ovšem odpovídá manažer družstva a při porušení s ním bude zahájeno disciplinární řízení.
  • Doplnění paragrafu § 10.2 Obecné zásady o větu: Pokud je utkání přerušeno na více než 30 minut, ale pokračuje v tentýž den, musí v tomto přerušení obě družstva vystřídat nadhazovače (ze hry nebo z nadhazování).
  • Doplněn paragraf § 10.56 Postihy
   • Za dodržení povoleného počtu nadhozů je odpovědný manažer příslušného družstva. V případě, že dojde k překročení tohoto počtu, může s ním být následně zahájeno disciplinární řízení a současně mu může být příslušným orgánem snížena či odebrána trenérská licence.
    Nadhazovač, u kterého bylo zjištěno překročení limitu, musí být ihned vystřídán (ze hry nebo z nadhazování).
    V dlouhodobé soutěži pak utkání pokračuje. Sportovní postih následně stanoví řídicí orgán soutěže, který může podle míry provinění a dalších okolností ponechat provinění bez trestu, udělit družstvu pokutu, nařídit nové dohrání utkání od okamžiku, kdy k překročení limitu došlo, nebo utkání skrečovat.
    V turnajové soutěži stanoví sportovní postih technický komisař, a to ihned poté, co bylo provinění zjištěno. Může podle míry provinění a dalších okolností ponechat utkání beze změny, nařídit vrácení utkání do okamžiku překročení limitu (odházené nadhozy se ovšem neanulují), nebo utkání skrečovat.
 • Příloha SŘ Speedup Rules
  • Doplnění věty: Pokud se volné návštěvy manažera či kouče zúčastní kromě nadhazovače a chytače i více než jeden vnitřní polař, považuje se to současně za poradu vyžádanou vnitřním polařem (viz předchozí odstavec). Toto omezení neplatí, pokud je délka návštěvy přesně měřena (zařízením, rozhodčím) a byl dodržen časový limit 30 sekund.
 • Příloha SŘ „Karty soutěží
  • Upraveny trenérské licence podle nové terminologie
  • Doplněny nově definované povinnosti mládežnických týmů pro
   • Exl: 1 družstvo v kategorii do U10 a 3 ze 4 týmů v kategorii U11, U13, U15, U18.
   • 1.Ligu: Alespoň 2 mládežnická družstva v kategoriích U13 a mladších
  • Upravena definice cizinců pro Exl, 1.Ligu a Exl U21: na soupisce celkem nejvýše 4 cizinci; do 31.5. lze cizince ze soupisky vyškrtnout a nahradit ho jiným hráčem
   (cizincem nebo občanem ČR). V utkání (na hřišti) smí za družstvo nastoupit v jednom okamžiku nejvýše 2 cizinci
  • Definice povinnosti hlášení startujícího nadhazovače u Exl: nahlásit před utkáním dle stanoveného termínu pro potřeby sázkové kanceláře TipSport.cz
  • Definice do kdy je možné nejpozději přeložit utkání: nejpozději 72 hodin před termínem, při pozdějším zadání KR ČBA negarantuje zajištění rozhodčích
  • Hřiště před utkáním je doplněno nově u Exl o větu: Míče na BP dává pořadatel v určené kvalitě (nové či lehce hrané) a množství. Min. množství 120 ks.
  • Exl U18 doplnění povinnosti použití Iscore: povinný Iscore, při nesplnění pokuta 200 Kč za 1 utkání
  • Upraveny části týkající se systému soutěží a termíny ukončení dané fáze
  • Turnaje mládeže
   • Bod rozhodčí rozšířen o větu: Povinnost účastníků v případě potřeby ČBA zajistit na turnaj jednoho oddílového rozhodčího
   • Omezena velikost soupisek na nejméně 12 a nejvýše 24 hráčů
   • Startovné stanoveno ve výši 2 000,-Kč
   • Upraven datum turnajů
   • Upraven systém turnajů a sekce o účastnících

  Přestupní řád 2021

 • Nový paragraf § 4.9 Účast v soutěžích
  • Veškerá ustanovení tohoto odstavce se týkají pouze té věkové kategorie, pro kterou bylo hostování schváleno. Hráčovo působení v jiných věkových kategoriích není jeho hostováním nijak dotčeno (omezeno ani umožněno).
   Po dobu hostování může hráč hrát za nový oddíl libovolnou soutěž. Za mateřský oddíl může hrát po dobu hostování v základní soutěži, ale pouze v případě, že jde o úroveň, ve které nemá nový oddíl žádné družstvo.
   V nástavbových soutěžích se již hráč musí rozhodnout, zda bude hrát po dobu hostování za mateřský či nový oddíl.
   Hráč ve věku do 21 let může po ukončení hostování hrát za mateřský oddíl bez omezení. Hráč ve věku 22 let a více nemůže hrát za mateřský oddíl v dané sezóně nástavbovou soutěž ani po ukončení hostování, pokud během něj nastoupil v nástavbové soutěži za nový oddíl.

 

 

 

 

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací