Rozdělení regionů

Materiál ke stažení v pdf. Materiál projednán VV ČBA s předsedy oblastních pracovišť.

Region

Nejvyšší regionální sportovní územní jednotkou v rámci ČBA nově region, jež stanovuje reprezentační týmy pro kvalifikace LL a řídí regionální (oblastní) soutěže.

 • ČBA region Severozápad - hlavní město Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj
 • ČBA region Jihozápad - Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj
 • ČBA region Severovýchod - Královehradecký kraj, Liberecký kraj a Pardubický kraj
 • ČBA region Jih - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
 • ČBA region Východ - Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj

 

Cíl

Jasně definované pojmenování regionů ČR, v současné době není jasně a systematicky dané pojmenování.

 

Regionální pracoviště ČBA

Nejvyšší regionální organizační územní jednotkou v rámci ČBA bude regionální pracoviště. Regionální pracoviště zajišťuje operativní činnost ve svém regionu, zaštiťuje kluby v regionu a pořádá regionální soutěže. Regionální pracoviště má své vedení.

V současné době některá oblastní pracoviště mají svoje vlastní IČO, bankovní účet a pracují velmi nezávisle, většina oblastních pracovišť je plně závislá na ČBA.

Jedním z prostředků financování oblastních pracovišť respektive klubů v regionech jsou granty jednotlivých krajů. Problémem je, že granty jednotlivých krajů jsou přidělovány jen organizacím s působností v daném kraji, čímž je omezen přísun peněz v některých krajích.

 

Cíle

Vytvoření nové struktury oblastí, které budou splňovat aktuální geografické rozdělení klubů a také budou respektovat současné rozdělení regionů.

Vytvoření jednotné struktury regionů ve smyslu:

 • Stejné stanovy dané z ČBA
 • Jasné pojmenování regionu
 • Vlastní IČO
 • Vlastní bankovní spojení
 • Vlastní korespondenční adresa (buďto ve vlastních prostorech, nebo adresa jednoho z klubů v regionu)
 • Vlastní výkonný výbor, dle návrhu koncepce soutěží
 • Jasně specifikované stanovení zodpovědností a cílů
 • Jasně specifikované financování a dotační politika regionů
 • Možnost vytvoření dvoustupňové organizace pro potřeby financování z krajských peněz – v rámci každé oblasti budou krajská pracoviště, jež budou geograficky kopírovat krajské rozdělení, každé krajské pracoviště bude mít vlastní jasně specifikovaný název, vlastní stanovy, jež budou jednotné a bude je připravovat ČBA a spravovat oblastní pracoviště, vlastní IČO, výkonný výbor, korespondenční adresa a bankovní spojení bude společné s oblastním pracovištěm přináležejícím oblastnímu pracovišti

 

Stanovy regionů a krajských pracovišť

Návrh stanov regionů a krajských pracovišť bude připraven osobou zodpovědnou za revizi stanov ČBA. Stanovy musí odpovídat změnám zákona o sdružování (2014) a musí být zde jasně vymezena působnost, cíle a orgány regionů a případných krajských pracovišť

 

Pojmenování regionů a krajských pracovišť

Každé pracoviště, oblastní i krajské, musí mít jasné pojmenování, které bude vycházet z centrální (ČBA) jmenné konvence.

Pro regionální pracoviště název ČBA region XXX, kde XXX je pojmenování oblasti (viz. výše návrh nového rozdělení oblastí)

Pro krajské pracoviště navrhuji název Baseballové pracoviště XXX, kde XXX je název kraje

Krajské pracoviště jsou doporučené, nepovinné.

 

Organizační členění regionů a krajských pracovišť

Každé regionální pracoviště bude mít volený výkonný výbor, jenž bude minimálně tři členný a maximálně pěti členný. VV bude volen valnou hromadou (zástupci členstva regionu) na 2, anebo 4 roky. Nejvyšším orgánem bude valná hromada, která se bude scházet minimálně 1x ročně. Schůze valné hromady bude mít předefinovaný program, který bude mít možnost VV regionu doplnit dle vlastních potřeb a uvážení. Součástí valné hromady regionu bude i baseballové pracoviště kraje. VV bude mít povinnost se scházet minimálně čtyři krát do roka a z každého jednání má povinnost pořídit zápis, který bude veřejně dostupný buď na stránkách ČBA a nebo krajském pracovišti.

Členové VV regionu mohou být současně i členové VV krajského pracoviště.

Cíle, zodpovědnosti a dotace

Každý region bude mít jasně specifikované zodpovědnosti dané stanovami regionu. Bude mít jasně stanovené krátkodobé cíle (12 měsíců) a dlouhodobé cíle (4 roky), na základě jejichž plnění bude regionu přidělována dotace ČBA.

Další možnosti financování regionů a krajů

Vznik krajských pracovišť je motivován možností financování z krajů. V současném nastavení je možnost finanční podpory z krajů velice omezená a vznik krajského pracoviště by měl toto omezení minimalizovat.

 

Návrh rozdělení regionů a jejich pojmenování

Pro období 2016 až 2018 navrhuji změnit rozdělení tzv. Little League regionů tak, aby se přizpůsobil novému rozdělení regionů.

 

Pojmenování regionů

 • ČBA region Severozápad - hlavní město Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj
 • ČBA region Jihozápad - Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj
 • ČBA region Severovýchod - Královehradecký kraj, Liberecký kraj a Pardubický kraj
 • ČBA region Jih - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
 • ČBA region Východ - Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj

 

Rozdělení regionálních pracovišť a jejich pojmenování

Od roku 2016 navrhuji změnu rozdělení regionu z důvodu zjednodušení následující.

 

ČBA region Severozápad

Pod toto oblastní pracoviště mohou spadat tyto krajská pracoviště:

 • Baseballový svaz hlavního města Praha
 • Baseballový svaz Středočeského kraje
 • Baseballový svaz Ústeckého kraje

 

ČBA region Jihozápad

Pod toto oblastní pracoviště mohou spadat tyto krajská pracoviště:

 • Baseballový svaz Jihočeského kraje
 • Baseballový svaz Plzeňského kraje
 • Baseballový svaz Karlovarského kraje – vznikne až se vznikem prvního baseballového klubu v tomto kraji

 

ČBA region Severovýchod

Pod toto oblastní pracoviště mohou spadat tyto krajská pracoviště:

 • Baseballový svaz Libereckého kraje
 • Baseballový svaz Královehradeckého kraje
 • Baseballový svaz Pardubického kraje

 

ČBA region Jih

Pod toto oblastní pracoviště mohou spadat tyto krajská pracoviště:

 • Baseballový svaz Jihomoravského kraje
 • Baseballový svaz Kraje Vysočina

 

ČBA region Východ

Pod toto oblastní pracoviště mohou spadat tyto krajská pracoviště:

 • Baseballový svaz Moravskoslezského kraje
 • Baseballový svaz Olomouckého kraje
 • Baseballový svaz Zlínského kraje

 

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací