Termínová listina >>>
Stránka všech turnajů >>>

Jak na EET u spolkové činnosti

František Přibyl, 07.12. 2017, Čteno: 202x
Kategorie: Aktuality

 

Čerpáno: Zpravodaj ČUS (9/2017)

Za dosavadní účinnosti EET (elektronická evidence tržeb) se nejen zvýšil limit pro tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti, které nespadají do EET ze 175 na 300 tis, ale z praktických příkladů se upřesnil i výklad ze strany FÚ, který zpočátku pro specifické prostředí, kterým sport je , nebyl vždy jednoznačný. Ve Zpravodaji ČUS, v čísle 8/2016 jsme podali obsáhlý výklad, autora Ing. Jiřího Topinky, který je v principu stále platný. Nyní ve Zpravodaji prezentujeme výklad, který na základě konkrétních případů z praxe vydala Finanční správa ČR na svém portálu etržby (zde). I nadále platí ČUS vydané doporučení, aby se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v případě pochybnosti, zda se na ně EET vztahuje, obrátili o závazné posouzení na finanční úřad.

(autor: Finanční správa ČR http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Akce/EET_a_spolky.pdf)

Pokud jste založili spolek, který například prodává výrobky na trzích, pořádá kulturní akce nebo získává příjmy z pronájmu, patrně nyní stojíte před otázkou, zda se máte zapojit do elektronické evidence tržeb (EET). Finanční sprá¬va ve své metodice řeší i podnikatelskou činnost spolků, v letošním roce k této metodice vydala ilustrativní příklady a po diskusích se zástupci spolků aktualizovala metodiku ve smyslu navýšení hranice pro vynětí tržeb těchto subjektů z evidence. Pojďme si tedy projít metodiku krok za krokem.

Jestliže Váš spolek provozuje pouze nepodnikatelskou činnost, nemusíte o EET vůbec starat. Tržby z hlavní činnosti spol¬ku, která z principu nesmí být podnikatelská, EET nepodléhají. Důležité je však ověřit, že máte hlavní (nepodnikatelskou) činnost nastavenou v souladu se všemi příslušnými předpisy. Do evidence tržeb spadá pouze podnikatelská činnost, tedy taková výdělečná činnost, která je vykonávána soustavně a za účelem dosažení zisku. Pokud ale vyvíjíte pouze drobnou podnikatelskou činnost, pak i tyto tržby jsou z EET vyloučeny. Názorné vysvětlení dává následující schéma (viz obrázek).

DROBNÁ VEDLEJŠÍ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Na základě zpětné vazby spolků se zvýšil limit pro tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti, které nespadají do EET. O tržby z drobné vedlejší činnosti se jedná, pokud tyto tržby nepřekročily v předchozím kalendářním roce:

a) 300 tisíc Kč nebo

b) 5 % z celkových příjmů/výnosů.

Pravidlo b) je zajímavé pro větší spolky, s celkovými ročními příjmy/výnosy nad 6 milionů Kč. Menší

spolky tedy budou sledovat hranici 300 tisíc Kč.

Do limitu 300 tisíc Kč jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají.

PŘÍKLADY

Kdy se tržby NEEVIDUJÍ

Fotbalový klub prodává vstupenky na utkání a provádí i vedlejší podnikatelskou činnost. Za pronájem reklamní plochy získal 350 tis. Kč, které mu byly poukazovány převodem na účet, a dalších 290 tis. Kč za prodej rychlého občerstvení na stánku. Prodej vstupenek spadá do hlavní činnosti klubu. Hotovostní příjmy za prodej občerstvení nepřesáhly limit 300 tis. Kč. Příjmy z reklamy ano, avšak byly zasílány bankovním převodem.

Spolek poskytující služby pro zdravotně postižené osoby má příjmy z hlavní činnosti ve výši 12 mil. Kč formou dotací a sponzorských darů. Dalších 500 tis. Kč vydělal na vedlejší podnikatelské činnosti za poskytování masérských služeb, které byly hrazeny v hotovosti. Celkové příjmy tedy dosáhly 12,5 mil Kč. Příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti 500 tis. Kč sice přesáhly limit 300 tis. Kč, avšak činí méně než 5 % z celkových příjmů.

Spolek myslivců prodává vstupenky na myslivecký bál pro veřejnost pořádaný 2x ročně (při zahájení a ukončení sezóny) a zisk z prodeje vstupenek a tomboly použije na opravu krmelců. Jedná se o příležitostnou výdělečnou činnost, která úzce souvisí s hlavní činností spolku.

Skauti pořádají letní dětský tábor. Je to dobrovolná činnost, jejímž účelem je rozvoj osobnosti dětí i jejich intelektuálních či tělesných schopností. Cena za pobyt je uzpůsobena tak, aby alespoň z části pokryla náklady na provoz tábora, zbytek je hrazen z dotace. Nejedná se o podnikání.

Zájmové sdružení provozuje kavárnu zaměřenou na trénink pracovních dovedností lidí s mentálním postižením, kteří zde s po- mocí asistentů a terapeutů připravují kávu a obsluhují zákazníky. Ceny v této kavárně jsou nastaveny tak, že nepokrývají náklady na provoz zařízení, velká část peněz na provoz hlavní činnosti získává sdružení z dotací. Jedná se o soustavnou činnost, která však není provozována za účelem dosažení zisku.

Kdy se tržby EVIDUJÍ

Spolek rybářů prodává 1x ročně před Vánoci kapry, zisk z prodeje používá k zajištění chodu spolku.

Tržby z prodeje dosahují 350 tisíc Kč. Jedná se o pravidelnou sezónní (a tedy soustavnou) výdělečnou činnost vykonávanou spolkem na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku. (3. Fáze EET)

Vesnický klub, který jako svou hlavní činnost uvádí utužení sousedských vztahů, nabízí svým členům jídlo a pití, které je hrazeno z tzv. členského příspěvku (ten však odpovídá tržní ceně poskytovaného zboží). Uhrazená částka převyšuje náklady na přípravu jídla a pití (provozovatel klubu tedy dosahuje zisku). Tento klub je otevřen i pro veřejnost. Klub fakticky provozuje hostinskou činnost, a to soustavně a za účelem dosažení zisku. (1. fáze EET)

Chráněná dílna (spolek) prodává na stánku hrnčířské výrobky, které vyrábějí členové tohoto spolku.

Ceny jsou nastaveny tak, aby chráněná dílna dosahovala zisku. Z příjmů dosahujících 500 tis. Kč ročně financuje např. nákup materiálu pro výuku zdravotně postižených. Jedná se o činnost, která je vykonávána soustavně za účelem dosažení zisku. (4. fáze EET)

Obecně prospěšná společnost provozuje kavárnu, v níž zaměstnává i několik lidí se zdravotním postižením. Ceny jsou nastaveny tak, aby kavárna dosahovala zisku. Výnosy jsou použity na další aktivity společnosti, zejména na vytváření skupinového programu napomáhajícího sociálnímu rozvoji hendikepovaných osob. Příjmy kavárny jsou 1 mil. Kč za rok. Provozování kavárny je výdělečnou činností, která je provozována soustavně za účelem dosažení zisku. (1. fáze EET)

 

 E-mail: